Občanské právo

 • Příprava smluv, jako jsou smlouvy týkající se věcných práv k nemovitostem, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, pachtovní smlouvy atd.
 • Právo k bytů - bytové právo
 • Vymáhání pohledávek, uplatňování nároků ze smluv, nároků na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení
 • Rodinné právo - úprava osobních a majetkových vztahů rodiny - úprava výchovy a výživy nezl. dětí atd..
 • Vypořádání majetkových vztahů manželů
 • Dědické právo - zastupování v rámci dědického řízení, spory o neplatnost závěti, nebo neplatnost vydědění atd.
 • Ochrana osobnosti

Obchodní právo

 • Příprava smluv jako jsou: kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení atd..
 • Vymáhání pohledávek a uplatňování smluvních nároků, nároků na náhradu škody, nebo vydání bezdůvodného obohacení.
 • Ochrana hospodářské soutěže
 • Založení obchodních společností
 • Zastupování společníků na valných hromadách, změny v zápisech do obchodního rejstříku apod.
 • Zvýšení či snížení základního kapitálu
 • Likvidace společnosti

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních smluv jako jsou: pracovní smlouvy,vnitropodnikové směrnice a řády atd.
 • Pracovněprávní spory
 • Ukončení pracovního poměru
 • Ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců a odstupné

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení - stížnosti, odvolání, odpory, dovolání, obnova řízení.
 • Zastupování v přípravného fázi řízení
 • Zastupování v řízení o vazbě a propuštění z vazby
 • Uplatňování nároků poškozeného

Nenašli jste v seznamu služeb váš případ, nebo máte jiné dotazy? Ozvěte se nám.
>> Kontakt